Privaatheidsbeleid

1. Inleiding

1.1 Ons is daartoe verbind om die privaatheid van ons besoekers en gebruikers van die webwerf te beskerm.

1.2 Hierdie beleid is van toepassing waar ons optree as 'n datakontroleur met betrekking tot die persoonlike data van ons besoekers en diensgebruikers; met ander woorde, waar ons die doelstellings en middele van die verwerking van daardie persoonlike gegewens bepaal.

1.3 Ons gebruik koekies op ons webwerf. Vir die feit dat hierdie koekies nie streng nodig is vir die verskaffing van ons webwerf en dienste nie, sal ons u vra om toestemming te gee vir die gebruik van koekies wanneer u ons webwerf besoek.

1.4 Ons webwerf bevat privaatheidskontroles wat beïnvloed hoe ons u persoonlike data verwerk. Deur die privaatheidskontroles te gebruik, kan u spesifiseer of u direkte bemarkingskommunikasie wil ontvang en die publikasie van u inligting beperk. U kan toegang tot die privaatheidskontroles kry via https://chesterfieldsofacompany.com/.

1.5 In hierdie beleid verwys “ons”, “ons” en “ons” na Chesterfield Sofa Company Ltd. Vir meer inligting oor ons, sien Afdeling 13.

2. krediet

2.1 Hierdie dokument is gemaak met behulp van 'n sjabloon van SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Hoe ons u persoonlike data gebruik

3.1 In Afdeling 3 het ons die volgende uiteengesit:

(a) die algemene kategorieë persoonlike inligting wat ons kan verwerk;

(b) in die geval van persoonlike inligting wat ons nie direk van u verkry het nie, die bron en spesifieke kategorieë van daardie data;

(c) die doeleindes waarvoor ons persoonlike inligting kan verwerk; en

(d) die regsbasis van die verwerking.

3.2 Ons kan gegewens verwerk oor u gebruik van ons webwerf en dienste ('gebruiksdata'). Die gebruiksdata kan u IP-adres, geografiese ligging, blaaiertipe en weergawe, bedryfstelsel, verwysingsbron, besoekbesoek, bladsye en webwerfnavigasiepaaie insluit, asook inligting oor die tydsberekening, frekwensie en patroon van u diens. Die bron van die gebruiksdata is ons analitiese opsporingstelsel. Hierdie gebruiksdata kan verwerk word vir die ontleding van die gebruik van die webwerf en dienste. Die wetlike basis vir hierdie verwerking is toestemming OF ons wettige belange, naamlik die monitering en verbetering van ons webwerf en dienste.

3.3 Ons kan u webwerf-gebruikersrekeningdata (“rekeningdata”) verwerk. Die rekeningdata kan u naam en e-posadres insluit. Die bron van die rekeningdata is u of u werkgewer. Die rekeningdata kan verwerk word met die doel om ons webwerf te bestuur, om ons dienste te lewer, om die veiligheid van ons webwerf en dienste te verseker, rugsteun van ons databasisse te onderhou en met u te kommunikeer. Die wettige grondslag vir hierdie verwerking is toestemming OF ons wettige belange, naamlik die behoorlike administrasie van ons webwerf en besigheid OF die uitvoering van 'n kontrak tussen u en ons en / of stappe te neem op versoek van u om so 'n kontrak aan te gaan.

3.4 Ons kan inligting wat u plaas, verwerk vir publikasie op ons webwerf of deur ons dienste (“publikasiedata”). Die publikasiedata kan verwerk word met die doel om sodanige publikasie moontlik te maak en ons webwerf en dienste te administreer. Die wettige grondslag vir hierdie verwerking is toestemming OF ons wettige belange, naamlik die behoorlike administrasie van ons webwerf en besigheid OF die uitvoering van 'n kontrak tussen u en ons en / of stappe te neem op versoek van u om so 'n kontrak aan te gaan.

3.5 Ons kan inligting verwerk wat vervat is in enige navrae wat u aan ons rig rakende goedere en / of dienste (“navraagdata”). Die navraagdata kan verwerk word met die oog op die aanbied, bemarking en verkoop van relevante goedere en / of dienste aan u. Die wettige basis vir hierdie verwerking is toestemming OF ons wettige belange, naamlik die behoorlike administrasie van ons webwerf en besigheid OF die uitvoering van 'n kontrak tussen u en ons en / of die stappe neem om op so 'n versoek 'n kontrak aan te gaan.

3.6 Ons kan inligting verwerk rakende transaksies, insluitend aankope van goedere en / of dienste, wat u met ons en / of via ons webwerf aangaan (“transaksiedata”). Die transaksiedata kan u kontakbesonderhede, u kaartbesonderhede en die transaksiebesonderhede insluit. Die bron van die transaksiedata is u en / of ons betaaldiensteverskaffer. Die transaksie-data kan verwerk word met die doel om die aangekoopte goedere en / of dienste te lewer en om behoorlike rekords van die transaksies te hou. Die wetlike grondslag vir hierdie verwerking is die uitvoering van 'n kontrak tussen u en ons en / of op u versoek stappe neem om so 'n kontrak aan te gaan; met dien verstande dat, as u nie die persoon is wat met ons kontrakteer nie, die wettige basis vir hierdie verwerking ons wettige belange is, naamlik die behoorlike administrasie van ons webwerf en besigheid.

3.7 Ons kan inligting wat u aan ons verskaf verwerk met die doel om in te teken op ons e-poskennisgewings en / of nuusbriewe (“kennisgewingsdata”). Die kennisgewingsdata kan verwerk word met die doel om die toepaslike kennisgewings en / of nuusbriewe aan u te stuur. Die wettige basis vir hierdie verwerking is toestemming OF ons wettige belange, naamlik kommunikasie met ons besoekers en diensgebruikers van die webwerf, OF die uitvoering van 'n kontrak tussen u en ons en / of stappe neem om op versoek van u kontrak aan te gaan.

3.8 Ons kan die algemene kategorie data identifiseer. Hierdie data kan 'n lys spesifieke items bevat. Die bron van hierdie data is die identifisering van die bron. Hierdie data kan vir spesifieke doeleindes verwerk word. Die wetlike grondslag vir hierdie verwerking is toestemming OF ons wettige belange, naamlik spesifiseer wettige belange OF die uitvoering van 'n kontrak tussen u en ons en / of stappe doen op versoek van u om so 'n kontrak aan te gaan.

3.9 Ons kan u persoonlike inligting wat in hierdie beleid geïdentifiseer is, verwerk waar nodig vir die instelling, uitoefening of verdediging van regseise, hetsy in die hofverrigtinge of in 'n administratiewe of buite die hofprosedure. Die wettige basis vir hierdie verwerking is ons wettige belange, naamlik die beskerming en bewering van ons wetlike regte, u wetlike regte en die wettige regte van ander.

3.10 Ons kan u persoonlike inligting wat in hierdie polis geïdentifiseer is, verwerk waar nodig vir die verkryging of handhawing van versekeringsdekking, die bestuur van risiko's of die verkryging van professionele advies. Die wettige basis vir hierdie verwerking is ons wettige belange, naamlik die behoorlike beskerming van ons besigheid teen risiko's.

3.11 Benewens die spesifieke doeleindes waarvoor ons u persoonlike data kan verwerk, soos uiteengesit in hierdie afdeling 3, kan ons ook enige van u persoonlike inligting verwerk waar sodanige verwerking nodig is vir die nakoming van 'n wetlike verpligting waaraan ons onderworpe is, of in om u lewensbelang of die lewensbelang van 'n ander natuurlike persoon te beskerm.

3.12 Moet asseblief nie die inligting van enige ander persoon aan ons verstrek nie, tensy ons u versoek om dit te doen.

4. Die verstrek van u persoonlike data aan ander

4.1 Ons kan u persoonlike inligting aan ons versekeraars en / of professionele adviseurs bekend maak vir sover dit redelikerwys nodig is vir die verkryging of handhawing van versekeringsdekking, die bestuur van risiko's, die verkryging van professionele advies, of die instelling, uitoefening of verdediging van wettige eise, hetsy in die hof verrigtinge of in 'n administratiewe of buite die hofprosedure.

4.2 U persoonlike data wat in ons databasis gehou word, OF Identifiseer kategorie of kategorieë vir persoonlike inligting, word op die bedieners van ons aanbieders van gasheerdienste gestoor wat op https://chesterfieldsofacompany.com/ geïdentifiseer is.

4.3 Ons kan spesifieke kategorie of kategorieë vir persoonlike inligting bekend maak aan ons verskaffers of subkontrakteurs wat by Https://chesterfieldsofacompany.com/ geïdentifiseer is, vir sover dit redelikerwys nodig is vir spesifieke doeleindes..

4.4 Benewens die spesifieke openbaarmakings van persoonlike gegewens wat in hierdie afdeling 4 uiteengesit word, mag ons u persoonlike inligting openbaar waar sodanige openbaarmaking nodig is vir die nakoming van 'n wetlike verpligting waaraan ons onderworpe is, of om u lewensbelangrike of die belangrikste belange te beskerm belangrike belange van 'n ander natuurlike persoon. Ons kan u persoonlike inligting ook bekend maak waar sodanige openbaarmaking nodig is vir die instelling, uitoefening of verdediging van regseise, hetsy in die hofverrigtinge of in 'n administratiewe of buite die hofprosedure.

5. Internasionale oordragte van u persoonlike data

5.1 In Afdeling 5 gee ons inligting oor die omstandighede waarin u persoonlike gegewens na lande buite die Europese Ekonomiese Gebied (EER) oorgedra kan word.

5.2 Die gasheerfasiliteite vir ons webwerf is in spesifieke lande geleë. Die Europese Kommissie het 'n “toereikendheidsbesluit” geneem met betrekking tot die wette op die beskerming van data van elk van hierdie lande. Oorplasings na elk van hierdie lande sal beskerm word deur toepaslike voorsorgmaatreëls, naamlik die gebruik van standaardklousules vir die beskerming van data wat deur die Europese Kommissie aangeneem of goedgekeur is, waarvan u 'n kopie kan verkry vanaf die bron OF die toepaslike voorsorgmaatreëls en maniere om 'n kopie te bekom, spesifiseer.

5.3 Spesifiseer die kategorie of kategorieë van verskaffer of onderaannemer is OF is geleë in spesifieke lande. Die Europese Kommissie het 'n “toereikendheidsbesluit” geneem met betrekking tot die wette op die beskerming van data van elk van hierdie lande. Oordragte na elk van hierdie lande sal beskerm word deur toepaslike voorsorgmaatreëls, naamlik die gebruik van standaardklousules vir die beskerming van data wat deur die Europese Kommissie aanvaar of goedgekeur is, waarvan 'n kopie van die bron verkry kan word OF gepaste voorsorgmaatreëls en maniere om 'n kopie te bekom, gespesifiseer word.

5.4 U erken dat persoonlike gegewens wat u vir publikasie via ons webwerf of dienste beskikbaar stel, via die internet regoor die wêreld beskikbaar kan wees. Ons kan nie die gebruik (of misbruik) van sulke persoonlike data deur ander verhoed nie.

6. Persoonlike gegewens bewaar en uitgevee

6.1 Afdeling 6 bevat ons beleid en prosedure vir die bewaring van data, wat bedoel is om te verseker dat ons voldoen aan ons wetlike verpligtinge met betrekking tot die bewaring en verwydering van persoonlike data.

6.2 Persoonlike data wat ons vir enige doel of doeleindes verwerk, mag nie langer bewaar word as wat nodig is vir die doel of daardie doeleindes nie.

6.3 Ons sal u persoonlike inligting soos volg bewaar:

(a) gebruiksdata sal bewaar word vir 'n minimum periode van 30 dae na die datum van versameling, en vir 'n maksimum periode van 90 dae na die datum;

(b) rekeningdata sal gehou word vir 'n minimum periode van 1 jaar na die datum waarop die betrokke rekening gesluit is, en vir 'n maksimum periode van tien jaar na die datum;

(c) publikasie-gegewens sal bewaar word vir 'n minimum periode van 30 dae na die datum waarop die betrokke publikasie ophou om op ons webwerf of deur ons dienste gepubliseer te word, en vir 'n maksimum periode van 90 dae na die datum;

(d) navraagdata sal vir 'n minimum periode van 1 jaar na die datum van die ondersoek, en vir 'n maksimum periode van drie jaar na die datum, gehou word;

(e) transaksiedata sal vir 'n minimum periode van 1 jaar na die datum van die transaksie en vir 'n maksimum periode van tien jaar na die datum gehou word;

(f) kennisgewingsdata sal bewaar word vir 'n minimum periode van 30 dae na die datum waarop ons opdrag gegee word om op te hou om die kennisgewings te stuur, en vir 'n maksimum periode van 1 jaar na die datum (met dien verstande dat ons kennisgewingsdata sal bewaar vir sover dit nodig is om voldoen aan elke versoek wat u rig om kennisgewings aktief te onderdruk); en

(g) die datakategorie sal vir 'n minimum periode van 1 jaar en vir 'n maksimum periode van 10 jaar behou word.

6.4 Nieteenstaande die ander bepalings van hierdie Afdeling 6, mag ons u persoonlike inligting bewaar waar sodanige bewaring nodig is vir die nakoming van 'n wetlike verpligting waaraan ons onderworpe is, of om u lewensbelang of die lewensbelang van 'n ander natuurlike persoon te beskerm.

7. jou regte

7.1 In hierdie afdeling 7 het ons die regte wat u het ingevolge die wet op databeskerming, gelys.

7.2 U hoofregte kragtens die beskerming van data is:

(a) die reg op toegang - u kan vra vir afskrifte van u persoonlike gegewens;

(b) die reg op regstelling - u kan ons vra om onakkurate persoonlike inligting reg te stel en onvolledige persoonlike inligting in te vul;

(c) die reg op uitwissing - u kan ons vra om u persoonlike inligting uit te vee;

(d) die reg om die verwerking te beperk - u kan gebruik om die verwerking van u persoonlike inligting te beperk;

(e) die reg om beswaar te maak teen verwerking - u kan beswaar maak teen die verwerking van u persoonlike gegewens;

(f) die reg op data-oordraagbaarheid - u kan vra dat ons u persoonlike data aan 'n ander organisasie of na u oordra;

(g) die reg om by 'n toesighoudende gesag te kla - u kan kla oor die verwerking van u persoonlike data; en

(h) die reg om toestemming terug te trek - in die mate dat die regsbasis van ons verwerking van u persoonlike data toestemming is, kan u die toestemming terugtrek.

7.3 Hierdie regte is onderhewig aan sekere beperkings en uitsonderings. U kan meer te wete kom oor die regte van persone wat onderhewig is aan persone deur te besoek https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 U kan enige van u regte met betrekking tot u persoonlike gegewens uitoefen deur skriftelike kennisgewing aan ons deur die kontakbesonderhede hieronder te gebruik.

8. Oor koekies

8.1 'n Koekie is 'n lêer wat 'n identifiseerder bevat ('n string letters en syfers) wat deur 'n webbediener na 'n webblaaier gestuur word en deur die blaaier geberg word. Die identifiseerder word dan teruggestuur na die bediener elke keer as die blaaier 'n bladsy van die bediener vra.

8.2-koekies kan óf “aanhoudende” koekies óf “sessie” -koekies wees: 'n aanhoudende koekie word deur 'n webblaaier geberg en sal geldig bly tot op die vasgestelde vervaldatum, tensy die gebruiker dit voor die vervaldatum uitvee; 'n sessiekoekie, aan die ander kant, verval aan die einde van die gebruikersessie, wanneer die webblaaier gesluit is.

8.3 Koekies bevat gewoonlik nie inligting wat 'n gebruiker persoonlik identifiseer nie, maar persoonlike inligting wat ons oor u stoor, kan gekoppel word aan die inligting wat in koekies gestoor en verkry word.

9. Koekies wat ons gebruik

9.1 Ons gebruik koekies vir die volgende doeleindes:

(a) verifikasie en status - ons gebruik koekies om u te identifiseer wanneer u ons webwerf besoek en as u op ons webwerf navigeer, en om vas te stel of u op die webwerf aangemeld is (koekies wat vir hierdie doel gebruik word, is: identifiseer koekies);

(b) verpersoonliking - ons gebruik koekies om inligting oor u voorkeure te stoor en om die webwerf vir u te personaliseer (koekies wat vir hierdie doel gebruik word, is: identifiseer koekies);

(c) sekuriteit - ons gebruik koekies as 'n element van die veiligheidsmaatreëls wat gebruik word om gebruikersrekeninge te beskerm, insluitend die voorkoming van bedrieglike gebruik van aanmeldbewyse, en om ons webwerf en dienste in die algemeen te beskerm (koekies wat vir hierdie doel gebruik word, is: identifiseer koekies);

(d) advertering - ons gebruik koekies om ons te help om advertensies te vertoon wat vir u van toepassing is (koekies wat vir hierdie doel gebruik word, is: identifiseer koekies);

(e) ontleding - ons gebruik koekies om ons te help om die gebruik en prestasie van ons webwerf en dienste te ontleed (koekies wat vir hierdie doel gebruik word, is: identifiseer koekies); en

(f) koekie-toestemming - ons gebruik koekies om u voorkeure met betrekking tot die gebruik van koekies meer algemeen te stoor (koekies wat vir hierdie doel gebruik word, is: identifiseer koekies).

10. Koekies wat deur ons diensverskaffers gebruik word

10.1 Ons diensverskaffers gebruik koekies en daardie koekies kan op u rekenaar gestoor word wanneer u ons webwerf besoek.

10.2 Ons gebruik Google Analytics. Google Analytics versamel inligting oor die gebruik van ons webwerf deur middel van koekies. Die inligting wat versamel word, word gebruik om verslae oor die gebruik van ons webwerf te skep. U kan meer uitvind oor Google se gebruik van inligting deur te besoek https://www.google.com/policies/privacy/partners/ en u kan Google se privaatheidsbeleid besoek op https://policies.google.com/privacy. Die toepaslike koekies is: identifiseer koekies.

10.3 Ons gebruik 'n diensverskaffer om 'n diens te spesifiseer. Hierdie diens gebruik koekies om spesifieke doelstellings te spesifiseer. U kan die privaatheidsbeleid van hierdie diensverskaffer sien op https://chesterfieldsofacompany.com/. Die betrokke koekies is: identifiseer koekies.

11. Die bestuur van koekies

11.1 Met die meeste blaaiers kan u weier om koekies te aanvaar en koekies uit te vee. Die metodes om dit te doen wissel van blaaier tot blaaier en van weergawe tot weergawe. U kan egter via hierdie skakels up-to-date inligting oor die blokkering en verwydering van koekies verkry:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chroom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Die blokkering van alle koekies sal 'n negatiewe invloed hê op die bruikbaarheid van baie webwerwe.

11.3 As u koekies blokkeer, kan u nie al die funksies op ons webwerf gebruik nie.

12. wysigings

12.1 Ons kan hierdie beleid van tyd tot tyd bywerk deur 'n nuwe weergawe op ons webwerf te publiseer.

12.2 U moet hierdie bladsy soms kyk om te verseker dat u tevrede is met enige veranderinge aan hierdie beleid.

12.3 Ons mag OF u per e-pos in kennis stel van veranderinge OF belangrike veranderings aan hierdie beleid.

13. Ons besonderhede

13.1 Hierdie webwerf word besit en bedryf deur Chesterfield Sofa Company Ltd.

13.2 Ons is geregistreer in Engeland en Wallis onder registrasienommer 07863177, en ons geregistreerde kantoor is by 366 Holcombe Road, Greenmount, Bury, Lancashire, BL8 4DT.

13.3 Ons belangrikste sakeplek is by Unit 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Verenigde Koninkryk.

13.4 U kan ons kontak:

(a) per pos, na die posadres hierbo vermeld;

(b) die gebruik van ons webwerf kontakvorm;

(c) telefonies, op die kontaknommer wat op ons webwerf gepubliseer is; of

(d) per e-pos met behulp van die e-posadres wat op ons webwerf gepubliseer is.

14. Databeskermingsbeampte

14.1 Ons kontakbesonderhede van die databeskermingsbeampte is: Joanne Spencer, Chesterfield Sofa Company Ltd, eenheid 8, Lane Side Court, Fallbarn Road, Rawtenstall, Lancashire, BB4 7NT, Verenigde Koninkryk.